martes, 18 de julio de 2017

Móvete 2017
 
 FEGATEA MÓVETE 2017
BASES
O FEGATEA MÓVETE é un certame de teatro afeccionado de réxime interno da Federación Galega de Teatro Afeccionado, que ten por obxectivo estimular a representación teatral dos grupos da FEDERACIÓN. A súa marca de identificación ten que ver con que este certame ten a capacidade de “moverse” adaptándose a diferentes propostas do órgano regulador.
ORGANIZACIÓN
§ FEGATEA MÓVETE realizarase en espazos designados pola directiva que reúnan unhas mínimas condicións escénicas.
§ A directiva designará aos colectivos ou persoas encargadas da organización dos FEGATEA MÓVETE e establecerá as relacións de colaboración coa programación.
§ A programación realizarase de setembro a decembro, preferentemente en fins de semana.
§ A programación terá unha cartelería común determinada pola FEGATEA.
PARTICIPANTES
§ Poderán solicitar a participación no FEGATEA MÓVETE calquera asociado que estea ao tanto nas contas da federación e no CFT.
§ Cada grupo poderá presentar unha soa obra.
§ As obras representaranse no idioma galego e non poderán estar no circuíto profesional.
§ As obras terán unha duración mínima de 40 minutos se van dirixidas a público infantil e de 60 minutos se van dirixidas a público adulto.
§ Presentación de solicitudes: A documentación que se require, debidamente cumprimentada (ficha de inscrición e fotografía en formato jpg), enviarase por correo-e á conta da Federación.
- Data límite para o envío das solicitudes: xoves 20 de xullo.
§ Os grupos ou asociacións que non presenten a documentación completa dentro do prazo e na forma establecida, quedarán fóra do certame.
§ Non se admitirá a entrega en persoa de ningún tipo de documentación.
§ A inscrición realizarase segundo o modelo adxunto (ANEXO 1) acompañada da documentación complementaria que se solicita (fotografía en formato jpg).
§ En caso de que o número de solicitudes sexa maior ou menor do número de funcións que se poidan programar, a selección realizarase por sorteo durante a celebración da asemblea do 23 de xullo
§ Para poder entrar no sorteo, terá que estar presente, polo menos, un membro do grupo, quedando eliminados aqueles grupos que non envíen un representante ó sorteo.
§ Os grupos de teatro comprométense a levar a cabo a execución das súas obras nas datas establecidas e nos lugares designados. No caso de non poder facelo correrá o quenda ao seguinte grupo.
§ Os grupos que participen na programación percibirán a seguinte axuda económica:
700€ función/grupo
Esta cantidade será ingresada pola FEGATEA ao grupo que emitirá unha factura polo importe sinalado.
§ Os gastos por dereitos de autor serán costeados polos propios grupos.
§ Calquera alteración das bases por parte dos grupos participantes supoñerá a anulación da súa participación.
§ A inscrición no FEGATEA MÓVETE supón a total aceptación das presentes bases así como a resolución pola organización de calquera suposto non recollido nelas.

DOCUMENTACIÓN

- Ficha de inscrición debidamente cumprimentada (ANEXO 1)

- Fotografía con boa calidade en formato dixital (jpg).


Lugar de realización do sorteo Local FEGATEA Antigo Colexio Ramón Cabanillas R/ Virxe de Fátima s/n (Castiñeiriño) Santiago de Compostela
INFORMACIÓN E CONTACTO
      fegatea@yahoo.es